Normativa Auntempo

INSCRIPCIONS


S’haurà d’omplir el formulari corresponent, assenyalant a quines classes es vol assistir.

L’edat mínima per assistir al centre és de 3 anys. Tots els pares dels alumnes menors d’edat hauràn  de signar l’autorització i aportar la documentació requerida.

Els nous alumnes, hauran d’abonar amb la primera mensualitat, l’import de la matrícula. S’haurà de facilitar una domiciliació bancària.

La programació de les classes amb professors convidats, en horari regular, poden estar subjectes a un increment monetari. Aquest increment serà notificat amb antelació.

CONDICIONS DE PAGAMENT


El cobrament del rebut es farà entre el dia 1 i 5 de cada mes.

En cas d’absència no justificada, no es retornarà l’import de la mensualitat ja cobrat. La falta d’assistència a classe, no eximeix del pagament de la quota mensual.

Quan un alumne es doni de baixa temporalment, així com en els mesos de juliol i agost, s’haurà d’abonar mensualment una quota de manteniment d’un import de 12€, a fi de conservar la seva plaça.

En cas de retorn d’un rebut, el titular del compte s’haurà de fer càrrec de les despeses de retorn.

S’ha d’estar al corrent de pagament per poder ésser admès a classe.

Si per causes de força major o insuficiència d’alumnes, una classe hagués d’ésser cancel·lada, es reemborsaran íntegrament els pagaments efectuats a compte.

DURADA DEL CURS I VACANCES


La durada del curs es fa adaptant-lo a la durada del curs escolar.  A l’inici del curs es farà entrega del calendari lectiu.

Durant el mes de Jjuliol el centre pot programar altres activitats i tallers. Els alumnes del centre gaudiran d’una bonificació especial.

BAIXES


A fi de formalitzar la baixa de l’escola, s’haurà d’enviar un correu electrònic a info.auntempo@gmail.com

Les baixes, tant temporals com definitives, s’hauran de notificar amb una antelació mínima de 7 dies a la finalització del mes. En cas contrari, es cobrarà la mensualitat següent íntegra.

Un alumne que s’hagi donat de baixa definitiva, haurà de tornar a abonar l’import corresponent a la matrícula, si es torna a inscriure a l’escola.

ACCESIBILITAT I ASSISTÈNCIA


L’accés a l’espai està restringit als alumnes inscrits i, a les mares, pares o persones degudament autoritzades que els acompanyin i/o recullin, havent-ne llegit i acceptat prèviament la normativa.

Els pares, mares o tutors dels alumnes menors de 14 anys d’edat hauran d’esperar a la porta del centre fins que el responsable els faci sortir.

L’accés a les sales de classe es farà sempre amb roba i calçat adequats per a cada disciplina. Sota cap concepte s’accedirà amb calçat de carrer.

Les persones que estiguin fora de les sales, es mantindran en en silenci.

És imprescindible una assistència regular i puntualitat a les classes. En cas de retard, el professor decidirà l’admissió.

En cas de no poder assistir el mateix dia, s’haurà d’avisar a l’espai abans de l’inici de la classe, a fi que no s’endarrereixi l’inici de la mateixa.

Cadascú es farà responsable de les seves pertinences. En cas de pèrdua, l’espai no assumirà la responsabilitat.

FESTIVALS I ACTUACIONS


Els alumnes, són lliures de participar en els festivals de l’escola o en les actuacions que puguin sorgir durant el curs. Correran a càrrec de l’alumne, les despeses de vestuari que es necessitin, per a l’espectacle.